درباره ما

درک صحیح از علائق جامعه ضرورت زندگی امروزی است برای همه. از مردم عادی گرفته تا سیاستمداران و تصمیم گیران ارشد.
نظرسنجی عمومی با هدف ایجاد درک منطقی از خواست مردم، با ایجاد نظرسنجی های عمومی ایجاد شده است.

نظرسنجی عمومی بنیاد غیر انتفاعی افکارسنجی عمومی است.

تلاش ما بر این است که نتایج نظرسنجی ها را به صورت عمومی در اختیار پژوهشگران قرار دهیم.